Strategische Sessie met Lego Serious Play: Bouwen aan Succes

Een strategische sessie vormt de hoeksteen van organisatorische groei en ontwikkeling. Ze bieden de mogelijkheid om diepgaand inzicht te krijgen in complexe vraagstukken en een solide basis te leggen voor toekomstige besluitvorming.

Een innovatieve en effectieve methode om strategische sessies te verbeteren is door gebruik te maken van Lego Serious Play. Deze methode maakt gebruik van de kracht van creatief bouwen met Lego-bouwelementen om betrokkenheid, samenwerking en dieper begrip te bevorderen.

Wat is een strategische sessie en waarom is het belangrijk?

Een strategische sessie is een bijeenkomst waarbij leiders en belanghebbenden van een organisatie samenkomen. Ze bespreken belangrijke vraagstukken en doelstellingen. Het is een gestructureerde en gefaciliteerde sessie. Onderwerpen als het verkennen van de huidige staat, het bepalen van de gewenste toekomstige staat en het ontwikkelen van strategieën kunnen daarbij aan bod komen.

Strategische sessies zijn van cruciaal belang omdat ze een gemeenschappelijk begrip en richting creëren. Daarnaast helpt het bij besluitvorming en vergroot het de betrokkenheid van alle belanghebbenden.

Man die kijkt naar scherm met allemaal tekeningen van strategische beslissingen

Hoe kan Lego Serious Play worden geïntegreerd in strategische sessies

Lego Serious Play kan naadloos worden geïntegreerd in strategische sessies om een dieper begrip en betrokkenheid te bevorderen. Tijdens de sessie kunnen de deelnemers individueel of in groepen modellen bouwen die verschillende aspecten van het vraagstuk vertegenwoordigen. Deze modellen dienen als visuele representaties van hun gedachten en ideeën, waardoor abstracte concepten tastbaar worden.

Door het delen van verhalen die aan de modellen zijn gekoppeld, ontstaat er een rijke en gedeelde context voor discussie en exploratie. Dit proces stimuleert dieper denken, bevordert creatieve oplossingen en creëert een inclusieve omgeving waarin ieders stem gehoord kan worden

Welke vraagstukken kunnen worden beantwoord met Lego Serious Play?

Welke vraagstukken kunnen beantwoord  worden tijdens een strategische sessie?

  • Scenario Based Planning: Bouw verschillende toekomstige scenario’s, zoals marktontwikkelingen, technologische veranderingen of concurrentie. Door deze scenario’s te verkennen en te bespreken, kunnen organisaties beter voorbereid zijn op mogelijke toekomstige uitdagingen. Dit helpt om strategieën te ontwikkelen die veerkrachtig en flexibel zijn.
  • Real Time Strategie: Deelnemers zullen modellen bouwen die de huidige situatie van de organisatie weergeven. Hierdoor kunnen ze een beter begrip krijgen van de bestaande uitdagingen, kansen en sterke punten. Deze modellen kunnen dienen als een startpunt om gezamenlijk strategieën te ontwikkelen. Vervolgens wordt er gekeken hoe deze inspelen op de actuele behoeften en dynamiek van de organisatie.
  • Verkennen van strategische scenario’s: Lego Serious Play stelt deelnemers in staat om verschillende strategische scenario’s te verkennen. Ze gaan modellen bouwen die diverse mogelijkheden vertegenwoordigen. Hierdoor kunnen deelnemers samen nieuwe perspectieven ontdekken en potentiële obstakels identificeren.
  • Ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor complexe problemen: Lego Serious Play is een krachtige tool om innovatieve oplossingen te genereren voor complexe problemen. Door te experimenteren met verschillende modellen en verhalen, kunnen deelnemers nieuwe perspectieven ontdekken en creatieve oplossingen bedenken.

 

wat voor vraagstukken kunnen er beantwoord worden op het gebied van team en strategie?

  • Definitie van missie, visie en waarden: Lego Serious Play kan helpen bij het verkennen en definiëren van de essentie van de missie, visie en waarden van een organisatie. Door modellen te bouwen die deze elementen vertegenwoordigen, ontstaat er dieper begrip en kan er een gedeelde visie worden gecreëerd.
  • Verbetering van teamcommunicatie en samenwerking: Deelnemers zullen modellen bouwen die hun perspectieven en ideeën weergeven. Het delen van verhalen en ervaringen creëert een gezamenlijke context waarin teamleden beter kunnen begrijpen en op elkaar kunnen reageren. Daarnaast bevordert het de communicatie en samenwerking binnen teams.
  • Versterken van organisatorische verandering: Lego Serious Play kan een effectieve methode zijn om organisatorische veranderingen te faciliteren. Deelnemers zullen modellenbouwen die de huidige en gewenste toestand vertegenwoordigen. Op deze manier kunnen ze inzicht krijgen in de stappen die nodig zijn om de gewenste verandering te realiseren.

Door deze vraagstukken aan te pakken met Lego Serious Play, kunnen strategische sessies effectiever zijn. Het zal een dieper begrip, een gedeelde visie en innovatieve oplossingen opleveren voor organisaties.

Diego tijdens een LSP workshop

Wat zijn mogelijke uitkomsten van een strategische sessie met Lego Serious Play?

Een strategische sessie met Lego Serious Play levert waardevolle uitkomsten op, waaronder een dieper begrip van complexe vraagstukken door het visualiseren en delen van gedachten en ideeën. Dit leidt tot nieuwe inzichten en perspectieven die anders mogelijk niet naar voren zouden zijn gekomen.

Bovendien draagt Lego Serious Play bij aan het creëren van een gedeelde visie en richting, waar deelnemers gezamenlijk strategieën verkennen en definiëren. Door de betrokkenheid van alle belanghebbenden te vergroten, ontstaat er een gevoel van eigenaarschap en samenwerking. Belangrijk is dat de uitkomsten van een strategische sessie met Lego Serious Play dienen als een solide basis voor besluitvorming en actieplanning, waarbij concrete acties en vervolgstappen geformuleerd worden. Deze aanpak bevordert een effectieve strategieontwikkeling en ondersteunt organisaties bij het nemen van doordachte en gefundeerde beslissingen.

LEGO SERIOUSPLAY

Hoe kunnen organisaties Lego Serious Play implementeren in hun strategische processen?

Om Lego Serious Play effectief te implementeren in strategische processen, is het belangrijk om enkele praktische tips en suggesties in overweging te nemen.

Ten eerste is het essentieel om getrainde facilitators in te schakelen die bekend zijn met de Lego Serious Play-methode en ervaring hebben in het begeleiden van strategische sessies. Zij kunnen de deelnemers ondersteunen en het proces effectief leiden.

Ten tweede is het van belang om een ondersteunende omgeving te creëren waarin deelnemers zich vrij voelen om hun ideeën en perspectieven te delen. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het creëren van een veilige en inclusieve ruimte waarin iedereen gelijkwaardig wordt gehoord.

Ten derde is het waardevol om vooraf duidelijke doelstellingen vast te stellen en de relevante vraagstukken te identificeren die tijdens de sessie aan bod moeten komen. Dit zorgt voor focus en richting tijdens de strategische sessie.